Campaign ‘No Excuses’ / Campaña ‘Sin excusas’ / Campanya ‘Sense excuses’


Xàbia wants to make residents aware that it is their responsibility to clean the poop and pee of their pets from public spaces.

Within the “No Excuses” campaign, the City Council will distribute 1,000 portable bottles to facilitate the spraying of urinated areas with water.

The Department of Services of Xàbia today presented a new awareness campaign for residents who have pets in the municipality with the challenge of convincing them that “there is no excuse” and that it is their responsibility to clean the pee and poop thattheir dogs leave in public spaces.

The councillor responsible, Kika Mata, has spoken of the “Big problem” that is not just the dog poop in the streets but also the urine, something that is more difficult to avoid but that causes the oxidation of litter bins, lampposts, containers or benches, as well as smells, unhealthiness and a terrible image of corners and building facades. Therefore, says Mata, it is necessary to appeal once again to collective responsibility and that owners need to become involved and at least throw water mixed with vinegar, ammonia or bleach wherever their pets pee.

As an attempt to get things going,  the Town Council distributed 1,000 portable folding bottles, with a carabiner specially designed to hook on to the dog’s harness and thus facilitate this task of cleaning and disinfection.

They will be available at tourist offices and will also be taken to schools.
In addition posters of the campaign have been printed in which the responsibility of the owners of the pets is remembered and that there are penalties of up to 750 euros for not doing so.

“We are spending a lot of resources in the cleaning of public spaces which due to the unnecessary behaviour of some people is going to waste” pointed out  the councillor, who has called for everyone to get involved in this matter.

Mata also mentioned that her department is installing a new canine park in the Montaner Park, following the model of the existing one in a space on calle Garcilaso de la Vega that is giving such good results. “It is an area where pets are going to walk and the pipicán has become too small so we have decided to give them a new space for their exclusive use in which there are benches and lights and now we will add special fences (with double gates) “The councillor explained.

The mayor, José Chulvi, thanked the involvement of associations such as Rama & Apasa in all these awareness campaigns, while he pointed out that in Xàbia there are many people with pets – the estimated census is about 10,000 dogs – and “the majority are responsible, so it is not fair that a few people ruin their image. ” Chulvi says that you should enjoy the company of pets” but always respecting others.”

Finally the mayor has praised the great effort made by the City Council to keep the town clean and sensitive to this issue, with investments such as the second canine park. Now it remains that the neighbors correspond to this work and also do their part to end this problem that affects everyone.

Xàbia quiere concienciar a los vecinos de que es su responsabilidad limpiar la caca y pipí de sus mascotas de los espacios públicos

Dentro de la campaña “Sin excusas” el Ayuntamiento repartirá 1.000 botellas portátiles para facilitar que se rocíe con agua las zonas orinadas

 El departamento de Servicios de Xàbia ha presentado hoy una nueva campaña de concienciación para los vecinos y vecinas que tienen mascotas en el municipio con el reto de convencerles que “no hay excusa” y que es cosa suya limpiar los pipis y cacas que dejen sus perros en los espacios públicos.

La concejala responsable, Kika Mata, ha hablado del “problemón” que suponen ya no solo las cacas de perro en las calles sino también los orines, algo que es más complicado evitar pero que provoca la oxidación de papeleras, farolas, contenedores o bancos, así como olores, insalubridad y una imagen pésima de esquinas y fachadas. Por ello, señala Mata, es necesario apelar una vez más a la responsabilidad colectiva y que los propietarios se impliquen y al menos tiren agua mezclada con vinagre, amoniaco o lejía allá donde sus mascotas hayan hecho pipí.

Como intento de abrir camino, el Ayuntamiento repartirá 1.000 botellas portátiles, plegables y con un mosquetón especialmente pensado para engancharlas en el correaje del perro y así facilitar esta tarea de limpieza y desinfección. Estarán disponibles en las oficinas de Turismo y también se llevarán a los colegios.

Además se han impreso carteles de la campaña en los que se recuerda la responsabilidad de los propietarios de las mascotas y que hay sanciones de hasta 750 euros por no hacerlo.

“Estamos gastando muchos recursos en la limpieza de los espacios públicos para que el comportamiento incívico de algunos lo eche a perder” ha apuntado la concejala, que ha hecho un llamamiento a implicarse en este asunto.

Mata ha adelantado que su departamento está habilitando un nuevo parque canino en el Parque Montaner, siguiendo el modelo del ya existente en un espacio de la calle Garcilaso de la Vega y que está dando tan buen resultado. “Es una zona a la que ya van a pasear mascotas y el pipicán se ha quedado pequeño por lo que hemos pensado darles un nuevo espacio para su uso exclusivo en el que hay bancos y luz y ahora realizaremos un vallado especial (con puertas dobles)” ha explicado la edil.

El alcalde, José Chulvi, ha agradecido la implicación de asociaciones como Rama o Apasa en todas estas campañas de concienciación, al tiempo que ha señalado que en Xàbia hay muchísima gente con mascotas –el censo estimado es de unos 10.000 perros- y “la mayoría es responsable, por lo que no es justo que por culpa de unos pocos se deteriore su imagen y la pública”. Chulvi ha insistido en que hay que disfrutar de la compañía de las mascotas “pero siempre respetando a los demás”.

Por último el responsable municipal ha confirmado el gran esfuerzo que hace el Ayuntamiento para tener el pueblo limpio y la sensibilidad con este tema, con inversiones como el segundo parque canino. Ahora queda que los vecinos correspondan a este trabajo y pongan también de su parte para acabar con esta problemática que afecta a todos. 

 

Xàbia vol conscienciar als veïns que és la seua responsabilitat netejar la caca i pipí de les seues mascotes dels espais públics

Dins de la campanya “Sense excuses” l’Ajuntament repartirà 1.000 botelles portàtils per a facilitar que es ruixe amb aigua les zones orinades

El departament de Serveis de Xàbia ha presentat hui una nova campanya de conscienciació per als veïns i veïnes que tenen mascotes en el municipi amb el repte de convèncer-los que “no hi ha excusa” i que és cosa seua netejar el pipi i caca que deixen els seus gossos en els espais públics.

La regidora responsable, Kika Mata, ha parlat de la problemàtica que suposen ja no només les deposicions de gos als carrers sinó també els orins, alguna cosa que és més complicat evitar però que provoca l’oxidació de papereres, fanals, contenidors o bancs, així com olors, insalubritat i una imatge pèssima de cantonades i façanes. Per això, assenyala Mata, és necessari apel·lar una vegada més a la responsabilitat col·lectiva i que els propietaris s’impliquen i almenys tiren aigua mesclada amb vinagre, amoníac o lleixiu allà on les seues mascotes hagen fet pipí.

Com a intent d’obrir camí, l’Ajuntament repartirà 1.000 botelles portàtils, plegables i amb un mosquetó especialment pensat per a enganxar-les en el corretjam del gos i així facilitar aquesta tasca de neteja i desinfecció. Estaran disponibles en les oficines de Turisme i també es portaran als col·legis.

A més s’han imprès cartells de la campanya en els quals es recorda la responsabilitat dels propietaris de les mascotes i que hi ha sancions de fins a 750 euros per no fer-ho.

“Estem gastant molts recursos en la neteja dels espais públics perquè el comportament incívic d’alguns ho faça malbé” ha apuntat la regidora, que ha fet una crida a implicar-se en aquest assumpte.

Mata ha avançat que el seu departament està habilitant un nou parc caní al Parc Montaner, seguint el model del ja existent en un espai del carrer Garcilaso de la Vega i que està donant tan bon resultat. “És una zona a la qual ja passejaran mascotes i el pipican s’ha quedat xicotet pel que hem pensat donar-los un nou espai per al seu ús exclusiu en el qual hi ha bancs i llum i ara realitzarem un clos especial (amb portes dobles)” ha explicat l’edil.

L’alcalde, José Chulvi, ha agraït la implicació d’associacions com Rama o Apasa en totes aquestes campanyes de conscienciació, al mateix temps que ha assenyalat que a Xàbia hi ha moltíssima gent amb mascotes –el cens estimat és d’uns 10.000 gossos- i “la majoria és responsable, per la qual cosa no és just que per culpa d’uns pocs es deteriore la seua imatge i la pública”. Chulvi ha insistit que cal gaudir de la companyia de les mascotes “però sempre respectant als altres”.

Finalment el responsable municipal ha confirmat el gran esforç que fa l’Ajuntament per a tindre el poble net i la sensibilitat amb aquest tema, amb inversions com el segon parc caní. Ara queda que els veïns corresponguen a aquest treball i posen també de la seua part per a acabar amb aquesta problemàtica que afecta a tots.

You are welcome to share this article These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Blogosphere News
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Live-MSN
 • Twitter
 • YahooMyWeb

Comments are closed.